В наличии
Код CBB60-K 5-450
CBB60-K  5мкФ – 450В JB
CBB60-K 5мкФ – 450В JB
mF 5
V 450
В наличии
Код CBB60-K 50-450
CBB60-K 50мкФ – 450В JB
CBB60-K 50мкФ – 450В JB
mF 50
V 450
В наличии
Код CBB60-K 60-450
CBB60-K 60мкФ – 450В JB
CBB60-K 60мкФ – 450В JB
mF 60
V 450
В наличии
Код CBB60-K 70-450
CBB60-K 70мкФ – 450В JB
CBB60-K 70мкФ – 450В JB
mF
V 450
В наличии
Код CBB60A 40-450
CBB60A-1 40мФ – 450В
CBB60A-1 40мФ – 450В
mF 40
V 450
В наличии
Код CBB60A 45-450
CBB60A-1 45мФ – 450В
CBB60A-1 45мФ – 450В
mF 45
V 450
В наличии
Код CBB60A 60-450
CBB60A-1 60мФ – 450В
CBB60A-1 60мФ – 450В
mF 60
V 450
В наличии
Код CBB60A 80-450
CBB60A-1 80мФ – 450В
CBB60A-1 80мФ – 450В
mF 80
V 450
В наличии
Код CBB65A 100-450
CBB65A 100мкФ – 450В JB
CBB65A 100мкФ – 450В JB
mF 100
V 450